Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn
Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 30 phút

Open Time: 6:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: ubnddongvan@hagiang.gov.vn

Address: thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Chợ phiên hàng tuần nơi nhân dân đồng bào các dân tộc họp chợ phiên đến giao lưu buôn bán các sản phẩm truyền thống địa phương

Map

Introdution

×

Chợ phiên hàng tuần nơi nhân dân đồng bào các dân tộc họp chợ phiên đến giao lưu buôn bán các sản phẩm truyền thống địa phương

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Attractions

Entertainment

Việt Nam Airlines