Việt Nam Airlines

Quản Bạ phát triển nghề dệt lanh truyền thống

18/02/2019 2715 0
Bao đời nay, dệt lanh không chỉ là hoạt động lao động, mà còn là giá trị văn hóa đã đi vào đời sống tâm hồn của người Mông trên Cao nguyên đá.

Sample Plan