Địa hình Mặt trăng Sà Phìn
Địa hình Mặt trăng Sà Phìn
Địa hình Mặt trăng Sà Phìn
Địa hình Mặt trăng Sà Phìn
Địa hình Mặt trăng Sà Phìn
Địa hình Mặt trăng Sà Phìn
Địa hình Mặt trăng Sà Phìn
Địa hình Mặt trăng Sà Phìn
Địa hình Mặt trăng Sà Phìn
Địa hình Mặt trăng Sà Phìn
Địa hình Mặt trăng Sà Phìn
Địa hình Mặt trăng Sà Phìn
Địa hình Mặt trăng Sà Phìn
Địa hình Mặt trăng Sà Phìn

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 30 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 5:00 PM

Email: ubnddongvan@hagiang.gov.vn

Address: Xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Xã Xà Phìn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Waiting...!

Map

Introdution

×

Waiting...!

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment

Việt Nam Airlines