Khu mộ cổ dân tộc La Chí xã Bản Phùng, Bản Máy

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 30 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 4:00 PM

Email: ubndhuyenhoangsuphi@gmail.com

Address: Thôn Lủng Cẩu, xã Bản Phùng, Hoàng Su Phì, Hà Giang Xã Bản Phùng, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Khu mộ cổ dân tộc La Chí xã Bản Phùng, Bản Máy

Map

Introdution

×

Khu mộ cổ dân tộc La Chí xã Bản Phùng, Bản Máy

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment

Việt Nam Airlines