Việt Nam Airlines

Trạm thông tin du khách Yên Minh

Xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh, Hà Giang Xã Lao Và Chải, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang
tramthongtinyenminh@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Cung cấp thông tin cho du khách

Những điểm lân cận

Bản đồ