Việt Nam Airlines

Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Nà Thác - Khuổi My - Lùng Vài, xã Phương Độ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Nhà Hàng Nấm

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 22:00
 • Sân Kỳ Đài

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Nhà Hàng Đức Giang

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 22:00
 • Vườn lan Rừng trong phố

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 16:00